Privacybeleid website Quartier Canal

Quartier Canal vindt de bescherming van uw privacy belangrijk en streeft er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door Quartier Canal.

In deze Privacyverklaring legt Quartier Canal uit welke informatie over u wordt verzameld en aan wie het deze informatie doorgeeft.

Quartier Canal nodigt u uit om dit privacybeleid goed door te nemen. Tevens vindt u in deze Privacyverklaring welke rechten u heeft en hoe u ze kunt uitoefenen.

Voor alle vragen, opmerkingen en klachten kan u terecht op het e-mailadres info@quartiercanal.be

Waarop is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Quartier Canal.

Van wie verzamelen we gegevens ?

Quartier Canal verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie Quartier Canal een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie heeft, gehad heeft of in de toekomst zal hebben.

Het verzamelen en verwerken van gegevens

Onder verwerking van gegevens verstaat Quartier Canal ‘elke verwerking van persoonsgegevens’. 

Verwerking refereert aan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen en vernietigen.

Quartier Canal moet steeds de wettelijk vereiste toestemming van de klant/leverancier/persoon hebben voor het verwerken van de persoonsgegevens.

De gegevens worden enerzijds op een beveiligde server van Quartier Canal, en anderzijds op fysieke locaties bewaard.

Hoe verzamelt Quartier Canal gegevens?

• Persoonlijke gegevens door U medegedeeld

Om van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken, zal u aan Quartier Canal een aantal persoonlijke gegevens doorgeven, zoals een e-mailadres, naam, gender, adres en woonplaats. Uw gegevens worden eveneens bewaard wanneer u met Quartier Canal in contact treedt via telefoon, mail, een fysiek bezoek aan een onze vestiging of op een beurs.

• Persoonlijke gegevens aangeleverd door derden

Persoonlijke gegevens die door betrokken partijen worden aangeleverd in het kader van onze activiteiten. Op vraag van een derde, gegevens delen, die van belang zijn om beroepsinfo te bezorgen. ( vb : cataloog, productinfo, enz bezorgen )

Waarom verzamelt Quartier Canal gegevens?

Quartier Canal verzamelt persoonlijke gegevens voor volgende doeleinden :

Dienstverlening en onderhouden van relaties

Quartier Canal verzamelt gegevens om de gevraagde diensten te kunnen leveren. Informeren in de breedste zin van het woord over producten, catalogen, nieuws, beurzen, eigen aan onze sector, via telefoon, GSM, e-mail, beurs, enz.

Financiële administratie

Quartier Canal verwerkt persoonsgegevens teneinde de administratie inzake boekhouding, bestellingen, verzendingen, facturatie, enz. correct te kunnen uitvoeren.

Delen van gegevens

Quartier Canal zal nooit persoonlijke gegevens verkopen aan derden. Quartier Canal zal enkel met uw toelating, persoonsgegevens delen met personen die info wensen of een potentieel mogelijke handelsovereenkomst willen sluiten. Een uitzondering is wanneer Quartier Canal juridisch verplicht wordt gegevens door te geven.

Leveranciers

Quartier Canal doet een beroep op een aantal onafhankelijke dienstverleners, zoals voor verzending van goederen (transport), het uitvoeren van betalingstransacties, het uitvoeren personeelszaken (sociaal secretariaat), verkrijgen van info over producten eigen aan onze sector, nu of in de toekomst. Quartier Canal laat dit enkel toe in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun opdracht, en dat deze bedrijven de nodige garanties bieden ten aanzien van de toegang en het eventuele gebruik van deze gegevens en informatie.

Beveiliging van de gegevens

Quartier Canal heeft de nodige stappen ondernomen om zowel de digitale als de fysiek bewaarde persoonsgegevens veilig, correct en up-to-date te houden

Bewaartermijn van de gegevens

De persoonsgegevens worden niet langer dan nodig bijgehouden voor het laten functioneren van onze organisatie, en het verlenen van onze diensten. Een wettelijke verplichting kan Quartier Canal verplichten uw persoonsgegevens voor een langere termijn te bewaren.

Recht tot toegang tot de persoonsgegevens

Quartier Canal geeft u de mogelijkheid tot het inzien van uw persoonlijke gegevens. U heeft het recht op antwoord op volgende vragen :

  • Verwerkt Quartier Canal mijn persoonsgegevens ?
  • Waarvoor worden / zijn deze persoonsgegevens verwerkt ?
  • Welke categorieën van persoonsgegevens bestaan er ?
  • Met welke categorieën van derden deelt Quartier Canal de persoonsgegevens?
  • Wat is de oorsprong van de verwerkte gegevens ?
  • Waarom verwerkt Quartier Canal bepaalde persoonsgegevens automatisch ?

Aanpassen/uitschrijven voor nieuws via 011 26 03 30 of via info@quartiercanal.be

Onderaan elke nieuwsmailing wordt de klant eraan herinnerd dat hij/zij zich kan uitschrijven of zijn gegevens kan aanpassen of verwijderen door e-mail naar info@quartiercanal.be

Recht op verzet tegen verwerking van uw gegevens voor nieuwsberichten via mailing

De ontvanger heeft op elk moment het recht op verzet tegen verwerking van haar/zijn gegevens voor nieuwsberichten via e-mail naar info@quartiercanal.be 

Recht op verbetering en verwijdering

Foutieve, verouderde of ongepaste persoonsgegevens kunnen op vraag altijd aangepast of verwijderd worden.

Recht ‘om vergeten te worden’ via info@quartiercanal.be

De ontvanger heeft op elk moment het recht zijn persoonsgegevens uit de bestanden van Quartier Canal te laten verwijderen. Wanneer de ontvanger zijn/haar rechten uitoefent, vraagt Quartier Canal zo specifiek mogelijk te zijn, zodat de vraag correct behandeld kan worden.

Quartier Canal moet de identiteit kunnen verifiëren om de rechten van de ontvanger te kunnen uitoefenen en te vermijden dat een derde partij zich op frauduleuze manier deze rechten zou toe-eigenen

Recht om klacht in te dienen

U heeft het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

T +32 (0)2 274 48 00 F +32 (0)2 274 48 35

commission@privacycommission.be

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met ons via tel 011 26 03 30 of e-mail info@quartiercanal.be